Personopplysninger (GDPR)

Havtrygd behandler personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og tilhørende bestemmelser om taushetsplikt.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer og lignende.

Innsamling av og grunnlag for behandling av personopplysninger

For å kunne innfri våre forpliktelser overfor våre kunder trenger Havtrygd å registrere og lagre nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegistre.  Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss. Opplysninger som registreres og lagres kan kategoriseres slik:

  • Generelle opplysninger som navn, adresse, telefon, e-post og fødsels- og personnummer
  • Opplysninger om forsikringsobjekt og dekningsomfang
  • Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om erstatning

Ved etablering av kundeforhold knyttet til personforsikringer (yrkesskade, kollektive forsikringer mm), vil vi ikke innhente opplysninger fra deg som kunde direkte, men fra din arbeidsgiver. Formålet med og grunnlaget for innhentingen er at våre bedriftskunder skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg som arbeidstaker.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysningene kan bli utlevert til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre/begrense forsikringssvindel og å sikre en ensartet risikobedømmelse.

Hvitvasking skjer når utbytte fra straffbare handlinger gjennom ulike transaksjoner forvandles til midler som kan brukes åpent. Havtrygd er pålagt å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og til å hindre at selskapet blir misbrukt til hvitvasking av midler som stammer fra straffbar virksomhet. Tilsvarende gjelder for finansiering av terrorisme. Selskapet er derfor pålagt å rapportere til myndighetene ved mistanke om hvitvasking eller finansiering av terror, noe som dermed innebærer utlevering av personopplysninger.

Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet vil bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, politiet etc.) når dette følger av lovbestemt opplysnings- og/eller utleveringsplikt.

Der personvernlovgivningen tillater det kan personopplysninger bli utlevert til tredjepersoner for å oppfylle avtalen du har med Havtrygd. Slike tredjepersoner kan være underleverandører, distributører, takstfolk og lignende. Utlevering skjer under selskapets ansvar, basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

Ansatte i Havtrygd som jobber med salg av forsikring, produksjon av forsikring og håndtering av forsikringsavtalen.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Personopplysninger skal i henhold til Personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er kunde hos oss vil personopplysningene som finnes om deg lagres. Sier du opp avtalen vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet, lagre opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt.

Rettigheter

Dine rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger innebærer innsyn, retting, sletting, begrenset behandling, innsigelse mot behandling og rett til dataportabilitet. Nærmere informasjon om innholdet i disse rettighetene finner du på www.datatilsynet.no.

Dersom du mener at Havtrygds behandling av personopplysninger er i strid med regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no. Før slik klage rettes, råder imidlertid Datatilsynet at du først henvender deg til Havtrygd.

Er du registrert hos Havtrygd, og ønsker informasjon om hvilke opplysninger Havtrygd har registrert om deg og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre opplysningene dine, kan du kontakte oss. Den aktuelle informasjon kan du få tilsendt ved å rette en skriftlig forespørsel til:

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Bontelabo 2, 5035 Bergen

Epost: firmapost@havtrygd.no

Havtrygd sin behandlingsansvarlige er daglig leder.

Kommunikasjon med Havtrygd

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes til oss med e-post ikke blir kjent for andre. Vi ber derfor om at du aldri sender sensitive opplysninger som e-post.

Taushetsplikt
Alle ansatte i Havtrygd er underlagt taushetsplikt. Med ansatte menes også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kolleger.